missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine, 96%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 451242500

Overige gegevens : CAS : 162696-31-3 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249696

 • € 202.10 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

162696-31-3
200.28
3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamate
C10H20N2O2
CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
37818431
CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1

Specificatie

3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine
250mg
95% min. (HPLC)
3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
200.28
200.28
84°C to 86°C
162696-31-3
C10H20N2O2
CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamate
37818431
96%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-(N-Boc)-(2-aminoethyl)azetidine, 96%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie