missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phenylpropyl isocyanate, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 457380010

Overige gegevens : CAS : 68664-23-3 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2206 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545966

 • € 55.30 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

68664-23-3
161.204
3-phenylpropyl isocyanate, 3-phenylpropylisocyanate, 3-isocyanatopropyl benzene, phenylpropylisocyanate, acmc-20amyq, 3-isocyanatopropyl-benzene, 1-3-isocyanatopropyl benzene, 3-isocyanato-propyl-benzene, 3-phenylpropyl isocyanate, benzene, 3-isocyanatopropyl
3-isocyanatopropylbenzene
C10H11NO
WPABAKMRZCBXTO-UHFFFAOYSA-N
3427666
C1=CC=C(C=C1)CCCN=C=O

Specificatie

3-Phenylpropyl isocyanate
115.0°C (12.0 mmHg)
68664-23-3
3-phenylpropyl isocyanate, 3-phenylpropylisocyanate, 3-isocyanatopropyl benzene, phenylpropylisocyanate, acmc-20amyq, 3-isocyanatopropyl-benzene, 1-3-isocyanatopropyl benzene, 3-isocyanato-propyl-benzene, 3-phenylpropyl isocyanate, benzene, 3-isocyanatopropyl
C1=CC=C(C=C1)CCCN=C=O
161.204
161.21
Authentic
1g
C10H11NO
WPABAKMRZCBXTO-UHFFFAOYSA-N
3-isocyanatopropylbenzene
3427666
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-Phenylpropyl isocyanate, 97%

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.