missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 452390050

Overige gegevens : CAS : 87407-12-3 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249816

 • € 221.90 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 10-06-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

87407-12-3
191.11
3-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl picolinic acid, 3-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-picolinic acid, acmc-209qkb, ksc447o0j, 3-trifluoromethylpicolinic acid, trifluoromethyl-2-picolinic acid
3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
C7H4F3NO2
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
13233844
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(F)(F)F

Specificatie

3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
87407-12-3
C7H4F3NO2
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
13233844
97%
5g
96% min. (HPLC)
3-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl picolinic acid, 3-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-picolinic acid, acmc-209qkb, ksc447o0j, 3-trifluoromethylpicolinic acid, trifluoromethyl-2-picolinic acid
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(F)(F)F
191.11
191.11
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie