missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 348720010

Overige gegevens : CAS : 163439-82-5 Gewicht : 0.05100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002001

 • € 55.60 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 30-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

163439-82-5
193.246
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N
C11H15NO2
MFCD01073894
7021491

Specificatie

(3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
96.0
Authentic
− 32.00
97%
MFCD01073894
Brown to White
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N
(3R,4R)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol
7021491
Powder, Crystals, and/or Chunks
163439-82-5
100.0
Glass bottle
97%
C11H15NO2
95.0°C to 101.0°C
1g
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
193.246
193.24
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.