missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2'-Pyridylazo)resorcinol, 97+%, ACS reagent, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 452930050

Overige gegevens : CAS : 1141-59-9 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249315

 • € 60.70 / 5 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1141-59-9
215.21
4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
(4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
C11H9N3O2
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
5474737
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O

Specificatie

4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
Glass Bottle
5g
99%
15,7125
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
(4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
5474737
97+%
Passes test
188.0°C
1141-59-9
C11H9N3O2
4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
215.21
215.21
ACS Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie