missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Acetoxy-2-azetidinone, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456640050

Overige gegevens : CAS : 28562-53-0 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545926

 • € 206.70 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

28562-53-0
129.115
4-acetoxy-2-azetidinone, 2-azetidinone, 4-acetyloxy, 4-acetoxyazetidinone, 4-oxoazetidin-2-yl acetate, 2-oxoazetidinium 4-acetate, 2-azetidinone, 4-acetyloxy-, 4r, 4-acetoxy-azetidinone, acmc-20bsq9, 4-acetoxyazetidin-2-one, 4-acetoxyazetidine-2-one
(4-oxoazetidin-2-yl) acetate
C5H7NO3
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYSA-N
119981
CC(=O)OC1CC(=O)N1

Specificatie

4-Acetoxy-2-azetidinone
Authentic
5g
C5H7NO3
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYSA-N
(4-oxoazetidin-2-yl) acetate
119981
≥96.0% (GC)
44.65 to 48.37% (C) 10.41 to 11.28% (N)
35.0°C to 38.0°C
28562-53-0
4-acetoxy-2-azetidinone, 2-azetidinone, 4-acetyloxy, 4-acetoxyazetidinone, 4-oxoazetidin-2-yl acetate, 2-oxoazetidinium 4-acetate, 2-azetidinone, 4-acetyloxy-, 4r, 4-acetoxy-azetidinone, acmc-20bsq9, 4-acetoxyazetidin-2-one, 4-acetoxyazetidine-2-one
CC(=O)OC1CC(=O)N1
129.115
129.12
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Acetoxy-2-azetidinone, 97%

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.