missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminoquinoline, 95+%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 459762500

Overige gegevens : CAS : 578-68-7 Gewicht : 0.00025kg


Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15540654

 • € 78.70 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

578-68-7
144.177
4-aminoquinoline, 4-quinolinamine, 4-aminoguinoline, quinolin-4-ylamine, 4-quinolylamine, unii-gte5p5l97n, ccris 1679, gte5p5l97n, 4-quinolinylamine, 4-amino quinoline
quinolin-4-amine
C9H8N2
FQYRLEXKXQRZDH-UHFFFAOYSA-N
68476
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)N

Specificatie

4-Aminoquinoline
332.0°C to 337.0°C
578-68-7
4-aminoquinoline, 4-quinolinamine, 4-aminoguinoline, quinolin-4-ylamine, 4-quinolylamine, unii-gte5p5l97n, ccris 1679, gte5p5l97n, 4-quinolinylamine, 4-amino quinoline
FQYRLEXKXQRZDH-UHFFFAOYSA-N
quinolin-4-amine
68476
≥95%
Authentic
250mg
C9H8N2
Solubility in water: slightly soluble.
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)N
144.177
144.17
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Aminoquinoline

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.