missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Carboxybenzaldehyde, 96%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 154585000

Overige gegevens : CAS : 619-66-9 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10004103

 • € 795.00 / 500 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

619-66-9
150.13
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
12088
C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
C8H6O3
MFCD00006951
4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
4-formylbenzoic acid

Specificatie

4-Carboxybenzaldehyde
Glass bottle
247°C
619-66-9
100.0
C8H6O3
MFCD00006951
4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
4-formylbenzoic acid
12088
Fine Crystalline Powder
Authentic
Yellow
500g
95.0
95% min. (HPLC)
HO2CC6H4CHO
10, 671
Solubility in water: soluble
C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
150.13
150.13
96%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Carboxybenzaldehyde

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie