missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 187950010

Overige gegevens : CAS : 938-71-6 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001764

 • € 36.90 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 31-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
98%
ClC6H3(NO2)CH2Cl
938-71-6
C7H5Cl2NO2

Specificatie

4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
1g
C7H5Cl2NO2
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
206.022
938-71-6
98%
ClC6H3(NO2)CH2Cl
C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])CCl
598399
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.