missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 187950010

Overige gegevens : CAS : 938-71-6 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001764

 • € 35.60 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

938-71-6
206.03
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
4-chloro-1-(chloromethyl)-2-nitrobenzene
C7H5Cl2NO2
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
598399
C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])CCl

Specificatie

4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
38°C to 44°C
938-71-6
C7H5Cl2NO2
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])CCl
206.03
206.03
Glass Bottle
1g
97.5% min. (GC)
ClC6H3(NO2)CH2Cl
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1-(chloromethyl)-2-nitrobenzene
598399
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie