missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 453750050

Overige gegevens : CAS : 17119-73-2 Gewicht : 0.10000kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15337390

 • € 386.60 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 08-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

17119-73-2
174.646
4-chloro-6-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio, 4-chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 2-methylmercapto-4-methyl-6-chloropyrimidine, pubchem21461, 6-chloro-4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio-pyrimidine, 2-methylthio-4-methyl-6-chloropyrimidine
4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanylpyrimidine
C6H7ClN2S
ALMBOXQFPLQVLF-UHFFFAOYSA-N
241163
CC1=CC(=NC(=N1)SC)Cl

Specificatie

4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
34.0°C to 37.0°C
17119-73-2
4-chloro-6-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio, 4-chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 2-methylmercapto-4-methyl-6-chloropyrimidine, pubchem21461, 6-chloro-4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio-pyrimidine, 2-methylthio-4-methyl-6-chloropyrimidine
CC1=CC(=NC(=N1)SC)Cl
174.646
174.65
Authentic
5g
C6H7ClN2S
ALMBOXQFPLQVLF-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanylpyrimidine
241163
≥96.0% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.