missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorobenzyl cyanide, 98+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 108815000

Overige gegevens : CAS : 140-53-4 Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 1 Pack group : II


Verpakking Glass bottle
Aantal 500g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000890

 • € 55.60 / 500 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4-Chlorobenzyl cyanide
140-53-4
100.0
98+%
ClC6H4CH2CN
MFCD00001918
98+%
98.0
≥98.0%
C8H6ClN
151.6
(4-Chlorophenyl)acetonitrile

Specificatie

4-Chlorobenzyl cyanide
500g
140-53-4
100.0
Glass bottle
0.3% max. (K.F.)
≥98.0%
C8H6ClN
151.6
09, 448
Clear colorless to yellow
98+%
98.0
Authentic
1.5415 to 1.5435 (20°C, 589nm)
Liquid After Melting
98+%
ClC6H4CH2CN
MFCD00001918
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Chlorobenzyl cyanide

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H300-Dodelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ A§ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.