missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorobenzyl cyanide, 98+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 108815000

Overige gegevens : CAS : 140-53-4 Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : II


Aantal 500g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000890

 • € 57.20 / 500 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

140-53-4
151.6
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
241582
2-(4-chlorophenyl)acetonitrile
C8H6ClN
MFCD00001918
4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
CHEBI:17346
C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl

Specificatie

4-Chlorobenzyl cyanide
Authentic
1.5415 to 1.5435
265°C to 267°C
29°C to 30°C
98+%
98.0
98% min. (GC)
ClC6H4CH2CN
09, 448
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
151.6
CHEBI:17346
Liquid After Melting
133°C
Glass bottle
0.3% max. (K.F.)
Colorless to Yellow
500g
140-53-4
100.0
C8H6ClN
MFCD00001918
4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
2-(4-chlorophenyl)acetonitrile
241582
151.6
98+%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Chlorobenzyl cyanide

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H300-Dodelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie