missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cyano-1-butyne, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455590050

Overige gegevens : CAS : 1148-79-4 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15335028

 • € 83.30 / 5 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

19596-07-7
79.102
4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne, 4-pentynenitrile
pent-4-ynenitrile
C5H5N
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
140560
C#CCCC#N

Specificatie

4-Cyano-1-butyne
65.5°C
79.0°C (39.0 mmHg)
19596-07-7
NCCH2CH2CCH
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
pent-4-ynenitrile
140560
≥96.0% (GC)
0.9063g/mL
Authentic
5g
C5H5N
4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne, 4-pentynenitrile
C#CCCC#N
79.102
79.1
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Cyano-1-butyne

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.