missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cyanobenzoic acid, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 110730050

Overige gegevens : CAS : 619-65-8 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000760

 • € 27.40 / 5 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

619-65-8
147.13
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
12087
C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
C8H5NO2
MFCD00002528
p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
4-cyanobenzoic acid

Specificatie

4-Cyanobenzoic acid
Glass bottle
217.0°C to 222.0°C
99%
98.5
98.5% min. (HPLC)
NCC6H4CO2H
09, 845
Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
147.13
147.13
99%
Authentic
Beige-Yellow to White
5g
619-65-8
100.0
C8H5NO2
MFCD00002528
p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
4-cyanobenzoic acid
12087
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Cyanobenzoic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Documentatie