missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cyanobenzoic Acid 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 110730050

Overige gegevens : CAS : 619-65-8 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000760

 • € 25.60 / 5 gram


Op voorraad 16
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4-Cyanobenzoic acid
619-65-8
100.0
99%
NCC6H4CO2H
99%
98.5
99%
C8H5NO2
MFCD00002528

Specificatie

4-Cyanobenzoic acid
5g
619-65-8
100.0
Glass bottle
99%
C8H5NO2
MFCD00002528
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
4-cyanobenzoic acid
12087
217.0° to 222.0°C
147.13
99%
98.5
Authentic
Crystalline Powder
99%
NCC6H4CO2H
09, 845
C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
147.133
White to yellow-beige
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Cyanobenzoic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.