missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 453940050

Overige gegevens : CAS : 240401-22-3 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249886

 • € 46.10 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 10-06-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

240401-22-3
146.62
piperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyanopiperidine hcl, 4-cyanopiperidine hydrochloride, 4-piperidinecarbonitrile, monohydrochloride, pubchem23464, 4-cyanopiperidinium chloride, 4-cyano-piperidine hcl, 4-cyano-piperidine hydrochloride, 4-cyanopiperidine hydrochloride salt, 4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
piperidine-4-carbonitrile;hydrochloride
C6H10N2·ClH
PKMPMUHWHIIFBJ-UHFFFAOYSA-N
22744637
C1CNCCC1C#N.Cl

Specificatie

4-Cyanopiperidine hydrochloride
201.0°C to 204.0°C
240401-22-3
C6H10N2·ClH
PKMPMUHWHIIFBJ-UHFFFAOYSA-N
piperidine-4-carbonitrile;hydrochloride
22744637
97%
Authentic
5g
96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
piperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyanopiperidine hcl, 4-cyanopiperidine hydrochloride, 4-piperidinecarbonitrile, monohydrochloride, pubchem23464, 4-cyanopiperidinium chloride, 4-cyano-piperidine hcl, 4-cyano-piperidine hydrochloride, 4-cyanopiperidine hydrochloride salt, 4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
C1CNCCC1C#N.Cl
146.62
146.62
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie