missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethynylanisole, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 379920050

Overige gegevens : CAS : 768-60-5 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001024

 • € 150.50 / 5 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

768-60-5
132.16
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
251020
COC1=CC=C(C=C1)C#C
C9H8O
MFCD00168815
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
1-ethynyl-4-methoxybenzene

Specificatie

4-Ethynylanisole
82°C
Glass bottle
1.019
Brown or Colorless to Yellow
5g
96.0
96% min. (GC)
HC∽C6H4OCH3
4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
1-ethynyl-4-methoxybenzene
251020
Liquid or Low Melting Solid
1.0190g/mL
Authentic
1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
87°C to 91°C (11.0mmHg)
28°C to 30°C
768-60-5
100.0
C9H8O
MFCD00168815
Solubility in water: insoluble
COC1=CC=C(C=C1)C#C
132.16
132.16
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Ethynylanisole

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie