missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethynylanisole, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 379920050

Overige gegevens : CAS : 768-60-5 Gewicht : 0.05500kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001024

 • € 144.20 / 5 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

4-Ethynylanisole
96.0
≥96.0%
C9H8O
132.16
(4-Methoxyphenyl)acetylene
768-60-5
100.0
97%
HCCC6H4OCH3
MFCD00168815

Especificaciones

4-Ethynylanisole
5g
96.0
100.0
Glass bottle
Liquid or Low Melting Solid
97%
HCCC6H4OCH3
MFCD00168815
Clear colorless to deep yellow or brown
768-60-5
Authentic
1.019g/mL
1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
≥96.0%
C9H8O
132.16
(4-Methoxyphenyl)acetylene
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
 • 4-Ethynylanisole

Palabra de advertencia
 • Waarschuwing

Clasificación
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Indicaciones de peligro
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Consejos de prudencia
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.