missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 367940250

Overige gegevens : CAS : 139911-29-8 Gewicht : 0.08700kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003393

 • € 523.80 / 25 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
96.0
≥96.0%
C7H8BFO2
MFCD02093072
139911-29-8
100.0
97%
153.95

Specificatie

4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
25g
96.0
Authentic
Powder
97%
153.95
White to off-white
139911-29-8
100.0
Glass bottle
≥96.0%
C7H8BFO2
MFCD02093072
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.