missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 367940250

Overige gegevens : CAS : 139911-29-8 Gewicht : 0.08700kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003393

 • € 520.50 / 25 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

139911-29-8
153.95
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
2734665
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
C7H8BFO2
MFCD02093072
2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
(4-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid

Specificatie

4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Glass bottle
194°C to 196°C
139911-29-8
100.0
C7H8BFO2
2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
153.95
153.95
97%
Authentic
White
25g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD02093072
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
(4-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
2734665
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie