missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 119520100

Overige gegevens : CAS : 446-10-6 Gewicht : 0.06000kg


Aantal 10g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001090

 • € 26.20 / 10 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

446-10-6
155.13
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
67965
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
C7H6FNO2
MFCD00007200
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene

Specificatie

4-Fluoro-2-nitrotoluene
Authentic
1.5218 to 1.5238
Amber to Yellow
10g
446-10-6
100.0
C7H6FNO2
MFCD00007200
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
155.13
155.13
98%
98°C
Glass bottle
138°C to 139°C (83.0mmHg)
27°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
CH3C6H3(NO2)F
05, I, 161
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene
67965
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Fluoro-2-nitrotoluene

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie