missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Iodobenzenesulfonamide, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455700010

Overige gegevens : CAS : 825-86-5 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15355038

 • € 34.70 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-02-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

825-86-5
283.083
p-iodobenzenesulfonamide, 4-iodobenzenesulphonamide, 4-iodobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,4-iodo, benzenesulfonamide, p-iodo, p-jodbenzolsulfonamid, 4-iodibenzenesulphonamide, 4-iodo-benzenesulfonamide, 4-iodo-1-sulfamoylbenzene, 3-11-00-00110 beilstein handbook reference
4-iodobenzenesulfonamide
C6H6INO2S
KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
13218
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)I

Specificatie

4-Iodobenzenesulfonamide
1% max.
1g
C6H6INO2S
p-iodobenzenesulfonamide, 4-iodobenzenesulphonamide, 4-iodobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,4-iodo, benzenesulfonamide, p-iodo, p-jodbenzolsulfonamid, 4-iodibenzenesulphonamide, 4-iodo-benzenesulfonamide, 4-iodo-1-sulfamoylbenzene, 3-11-00-00110 beilstein handbook reference
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)I
283.083
283.09
Authentic
193.0°C to 195.0°C
825-86-5
IC6H4SO2NH2
KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzenesulfonamide
13218
≥94% (HPLC)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Iodobenzenesulfonamide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.