missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Iodophenylacetic acid, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 450900010

Overige gegevens : CAS : 1798-06-7 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249676

 • € 40.30 / 1 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1798-06-7
262.05
4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
2-(4-iodophenyl)acetic acid
C8H7IO2
FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
137214
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I

Specificatie

4-Iodophenylacetic acid
140°C to 141.5°C
1798-06-7
C8H7IO2
FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
2-(4-iodophenyl)acetic acid
137214
97%
Glass Bottle
1g
96% min. (HPLC)
4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
262.05
262.05
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Iodophenylacetic acid, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie