missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxychalcone, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 327640250

Overige gegevens : CAS : 959-33-1 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001601

 • € 38.00 / 25 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4-Methoxychalcone
97.5
≥97.5%
C16H14O2
959-33-1
100.0
98%
MFCD00017179

Specificatie

4-Methoxychalcone
Yellow
25g
97.5
Crystalline Powder
98%
MFCD00017179
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
238.286
238.29
73° to 78°C
959-33-1
100.0
≥97.5%
C16H14O2
Glass bottle
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
641819
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Methoxychalcone

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.