missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitroquinoline-N-oxide, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 203792500

Overige gegevens : CAS : 56-57-5 Gewicht : 0.05025kg


Aantal 250mg
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002640

  • € 22.80 / 250 mg


Op voorraad 8
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4-Nitroquinoline-N-oxide
97.5
≥97.5%
C9H6N2O3
MFCD00006738
56-57-5
100.0
98%
190.16

Specificatie

4-Nitroquinoline-N-oxide
97.5
Authentic
Ochre-yellow to brown
≥97.5%
250mg
190.16
56-57-5
100.0
Glass bottle
Crystalline Solid
98%
C9H6N2O3
MFCD00006738
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B

Gevarenaanduiding
  • H350-Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.