missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 449960010

Overige gegevens : CAS : 157069-48-2 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542303

 • € 240.80 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

157069-48-2
189.174
4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
4-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoic acid
C9H7N3O2
QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
3163581
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2

Specificatie

4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
330.0°C
157069-48-2
4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2
189.174
189.17
Authentic
1g
C9H7N3O2
QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
4-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoic acid
3163581
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.