missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2-fluorobenzoic acid, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 398590010

Overige gegevens : CAS : 146328-85-0 Gewicht : 0.05100kg


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001074

 • € 20.10 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

146328-85-0
219
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
2736315
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F
C7H4BrFO2
MFCD00143423
2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
5-bromo-2-fluorobenzoic acid

Specificatie

5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
141°C to 145°C
146328-85-0
100.0
C7H4BrFO2
MFCD00143423
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluorobenzoic acid
2736315
97%
Glass bottle
1g
96.0
96% min. (HPLC)
BrC6H3(F)COOH
2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F
219
219
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie