missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 442890010

Overige gegevens : CAS : 393-37-3 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545106

 • € 16.90 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 29-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

393-37-3
242.999
2736325
C7H3BrF4
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Authentic
142.0°C to 147.0°C
110°C
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
2736325
393-37-3
97%
1g
C7H3BrF4
C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)F
242.999
243
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-BROMO-2-FLUOROBENZOTRIFLUORIDE, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.