missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromoindole-2-carboxylic acid, 98%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 398650050

Overige gegevens : CAS : 7254-19-5 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001214

 • € 364.20 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 01-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7254-19-5
240.05
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
252137
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
C9H6BrNO2
MFCD00022705
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
5-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid

Specificatie

5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00022705
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
252137
98%
Glass bottle
7254-19-5
100.0
C9H6BrNO2
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
240.05
240.05
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie