missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromoindole-2-carboxylic acid, 98% , ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 398650050

Overige gegevens : CAS : 7254-19-5 Gewicht : 0.05500kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001214

 • € 403.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5-Bromoindole-2-carboxylic acid
97.5
98%
240.05
7254-19-5
100.0
C9H6BrNO2
MFCD00022705

Specificatie

5-Bromoindole-2-carboxylic acid
97.5
Glass bottle
98%
240.05
7254-19-5
100.0
5g
C9H6BrNO2
MFCD00022705
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ A§ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.