missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 352160050

Overige gegevens : CAS : 24065-33-6 Gewicht : 0.05500kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002041

 • € 28.60 / 5 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
97.5
≥97.5%
C5H3ClO2S
MFCD00041426
24065-33-6
100.0
98%
162.6

Specificatie

5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
147° to 153°C
24065-33-6
100.0
Glass bottle
≥97.5%
C5H3ClO2S
MFCD00041426
Cream-yellow
5g
97.5
Authentic
Powder
98%
162.6
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.