missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluorobenzoxazole, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455612500

Overige gegevens : CAS : 221347-71-3 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15355028

 • € 87.50 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-01-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

221347-71-3
137.113
5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
5-fluoro-1,3-benzoxazole
C7H4FNO
ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
19937167
C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2

Specificatie

5-Fluorobenzoxazole
250mg
C7H4FNO
ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-1,3-benzoxazole
19937167
≥96.0% (GC)
Authentic
221347-71-3
5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2
137.113
137.11
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-Fluorobenzoxazole

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.