missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methylisatin, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 206860010

Overige gegevens : CAS : 608-05-9 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15354978

 • € 28.60 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 05-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

608-05-9
161.16
5-Methylisatin
5-methyl-1H-indole-2,3-dione
C9H7NO2
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
11840
CC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C2=O

Specificatie

5-Methylisatin
Authentic
C9H7NO2
5-Methylisatin
Solubility in water: insoluble.
CC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C2=O
161.16
161.16
608-05-9
95%
180.0°C
1g
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1H-indole-2,3-dione
11840
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-Methylisatin

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.