missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-1-methyl-1H-indazole, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 444600010

Overige gegevens : CAS : 590417-94-0 Gewicht : 0.06000kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12694997

 • € 188.40 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-06-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

590417-94-0
211.06
6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
6-bromo-1-methylindazole
C8H7BrN2
SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
22558675
CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1

Specificatie

6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
48°C to 50°C
590417-94-0
C8H7BrN2
SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-1-methylindazole
22558675
97%
Glass Bottle
1g
96% min. (GC)
6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1
211.06
211.06
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie