missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Chloroquinoline, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456010010

Overige gegevens : CAS : 612-61-3 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545916

 • € 87.50 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

612-61-3
163.604
quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899
7-chloroquinoline
C9H6ClN
QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N
521963
C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1

Specificatie

7-Chloroquinoline
612-61-3
quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899
C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1
163.604
163.61
1g
C9H6ClN
QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N
7-chloroquinoline
521963
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 7-Chloroquinoline, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.