missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic Acid Glacial, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical A/0400/PC17

Overige gegevens : CAS : 64-19-7 Gewicht : 2.62500kg Transport : UN number : 2789 Chem class : 8 Pack group : II


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12696657

 • € 99.30 / 2.50 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

64-19-7
36152
Liquid
Plastic Coated Glass bottle
2.1
2.5
117°C
C2H4O2
60.05g/mol
≤0.1ppm
1.52kPa at 20°C
16°C
Colorless
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Acetic acid

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie