missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitrile, 99.9%, for residue analysis, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 326750010

Overige gegevens : CAS : 75-05-8 Gewicht : 1.78100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 1 Pack group : II


Verpakking Glass bottle
Aantal 1L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000451

 • € 50.80 / 1 liter


Op voorraad 7
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Acetonitrile
75-05-8
100.0
99.9%
C2H3N
41.05
AN
Tested for Trace Analysis of polyaromatic Hydrocarbons
99.85
For residue analysis
99.9%
CH3CN
MFCD00001878

Specificatie

Acetonitrile
75-05-8
100.0
For residue analysis
99.9%
C2H3N
41.05
02, 183
15, 69
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Glass bottle
0.0005% max.
0.781
2°C
81.0° to 82.0°C
− 46.0°C
Tested for Trace Analysis of polyaromatic Hydrocarbons
99.85
0.001% max.
Liquid
99.9%
CH3CN
MFCD00001878
02,13; 12,450; 13,156; 15,1
AN
0.7810g/mL
1.3430 to 1.3450
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
0.05% max. (Coulometric)
0.36 mPa.s (20°C)
Clear
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Acetonitrile

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ A§ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.