missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adamantane 99+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 146111000

Overige gegevens : CAS : 281-23-2 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III


Verpakking Glass bottle
Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001520

  • € 46.40 / 100 gram


Op voorraad 8
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Adamantane
281-23-2
100.0
99+%
136.24
99+%
99.0
≥99%
C10H16
MFCD00074719

Specificatie

Adamantane
281-23-2
100.0
Glass bottle
≥99%
C10H16
MFCD00074719
205.0° to 210.0°C
99+%
99.0
Authentic
Crystals or Crystalline Powder
99+%
136.24
White to beige
100g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Adamantane

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit

Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.