missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonia, ca. 7N solution in methanol, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 133710010

Overige gegevens : CAS : 7664-41-7 Gewicht : 0.82000kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001310

 • € 142.40 / 1 liter


Op voorraad 594
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7664-41-7
17.031
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
222
azane
H3N
MFCD00011418
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
CHEBI:16134
N

Specificatie

Ammonia
67-56-1
H3N
0.7700g/mL
05,15
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
N
17.031
CHEBI:16134
Liquid
0.77
Colorless to Yellow
1L
ca. 7N Solution in Methanol
6.0 to 7.5N
NH3
MFCD00011418
15, 488
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
azane
222
17.03
Glass Bottle
0.5% max.
14°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Ammonia, ca 7N solution in methanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Documentatie