missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonia Solution, 35%, Extra Pure, SLR, d=0.88, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical A/3240/PB17

Overige gegevens : CAS : 1336-21-6 Gewicht : 2.20000kg Transport : UN number : 2672 Chem class : 8 Pack group : III


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000030

Hoeveelheid Prijs
1 € 47.00 / 2.50 liter
4 € 43.33 / 2.50 liter
16 € 41.16 / 2.50 liter
Op voorraad 41
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Specificatie

1336-21-6
11418
Liquid
12
2.5L
H5NO
35.05g/mol
Plastic Coated Glass bottle
Colorless
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Ammonia solution 35%

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Ammonium hydroxide,Ammonia

Documentatie