missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonia Solution, 35%, Extra Pure, SLR, d=0.88, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical A/3240/PB17

Overige gegevens : CAS : 1336-21-6 Gewicht : 2.20000kg Transport : UN number : 2672 Chem class : 8 Pack group : III


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000030

 • € 43.15 / 2.50 liter


Op voorraad 26
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

Colorless
1336-21-6
11418
Liquid
12
2.5L
H5NO
35.05g/mol
Plastic Coated Glass bottle
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Ammonia solution 35%

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Ammonium hydroxide,Ammonia

Documentation

Technische documenten

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Fisher Chemical , Fisherbrand , Fisher Bioreagents , Thermo Scientific
  Save money and make your lab sparkle; mop up with great saving on over 300 Fisher Chemical products.
  : 13256

  2018-10-31

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 02/07/2018 and 31/10/2018. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

   

  Terms & Conditions