missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests

Merk:  Hach Lange™ LCK303

Overige gegevens : Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000814

 • € 170.12 / 1 stuk


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

Ammonium Cuvette Test
Ammonium Cuvette Test
25
Indophenol Blue
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
2 to 47mg/L NH4-N
2 to 8°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Ammonium, Sample cuvette

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda

Documentatie