missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amorolfine hydrochloride, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 458752500

Overige gegevens : CAS : 78613-38-4 Gewicht : 0.00020kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III


Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545996

 • € 50.50 / 250 mg


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

78613-38-4
353.975
amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfine hydrochloride, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan
CHEBI:59649
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl
C21H36ClNO
XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N
54259
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine;hydrochloride

Specificatie

Amorolfine hydrochloride
221.0°C to 223.0°C
78613-38-4
amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfine hydrochloride, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan
XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine;hydrochloride
54259
353.97
Authentic
250mg
C21H36ClNO
Solubility in water: 9g/L. Other solubilities: 28 mg/mL dmso, 71 mg/mL ethanol
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl
353.975
CHEBI:59649
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Amorolfine hydrochloride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.