missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amphotericin B, 85%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455490050

Overige gegevens : CAS : 1397-89-3 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545156

 • € 388.40 / 5 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1397-89-3
924.091
134129663
CC1C=CC=CC=CC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(CC(C(CCC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
C47H73NO17
APKFDSVGJQXUKY-IYVSRKHGSA-N
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car

Specificatie

Amphotericin B
C47H73NO17
APKFDSVGJQXUKY-IYVSRKHGSA-N
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
134129663
85%
10% max.
5g
1397-89-3
Solubility in water: insoluble.
CC1C=CC=CC=CC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(CC(C(CCC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
924.091
924.09
Solubility in water: insoluble.
>170.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Amphotericin B

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.