missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Antimony trifluoride, 98%, ACROS Organics™

€ 14.50 - € 97.90

Chemische identificatiekenmerken

CAS 7783-56-4
Moleculaire formule F3Sb
Molecular Weight (g/mol) 178.75
MDL-nummer MFCD00011218
InChI Key GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synoniem antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC Name trifluorostibane
SMILES F[Sb](F)F
Meer specificaties weergeven

Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10685452 Bekijk documenten Acros Organics
191240050
5g Plastic bottle € 14.50
5 gram Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje
 
10002450 Bekijk documenten Acros Organics
191241000
100g Plastic bottle € 37.80
100 gram Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
 
10791081 Bekijk documenten Acros Organics
191245000
500g Plastic bottle € 97.90
500 gram Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
 
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7783-56-4
178.75
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
24554
F[Sb](F)F
F3Sb
MFCD00011218
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
trifluorostibane

Specificatie

Antimony trifluoride
7783-56-4
F3Sb
MFCD00011218
15, 697
Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,insoluble in nh3
F[Sb](F)F
178.75
178.75
98%
Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
376.0°C
292.0°C
98%
97.5% min. (Iodimetry)
SbF3
05,526; 06,553
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
trifluorostibane
24554
Crystalline Powder
Plastic bottle
376 °C
White to Gray
5g
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Antimony trifluoride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.