missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Antimony trifluoride, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 191241000

Overige gegevens : CAS : 7783-56-4 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 1a Pack group : II


Verpakking Plastic bottle
Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002450

 • € 43.70 / 100 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Antimony trifluoride
7783-56-4
98%
SbF3
MFCD00011218
98%
98%
F3Sb
178.75

Specificatie

Antimony trifluoride
7783-56-4
98%
F3Sb
178.75
05,526; 06,553
Plastic bottle
376 °C
White to gray
100g
98%
Crystalline Powder
98%
SbF3
MFCD00011218
15, 697
Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
376.0°C
292.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Antimony trifluoride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ A§ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.