missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Barium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical B/0550/63

Overige gegevens : CAS : 10326-27-9 Gewicht : 3.00000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12696667

 • € 220.00 / 3 kg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 27-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

10326-27-9
149154
Solid
1560°C
962°C
3kg
BaCl2·2H2O
244.28g/mol
Plastic powder jar
White
5
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Barium chloride dihydraat

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Documentatie