missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzamidine Hydrochloride Hydrate, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 105240250

Overige gegevens : CAS : 206752-36-5 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000550

 • € 67.30 / 25 gram


Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Benzamidine hydrochloride hydrate
97.5
97.5 to 102.5% (on dry substance)
C7H11ClN2O
MFCD00066285
1670-14-0
100.0
98%
HCl·xH2O

Specificatie

Benzamidine hydrochloride hydrate
1670-14-0
100.0
Plastic bottle
97.5 to 102.5% (on dry substance)
C7H11ClN2O
MFCD00066285
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboximidamide;hydrate;hydrochloride
16219042
25g
156.61
97.5
Authentic
Powder
98%
HCl·xH2O
19% max. (K.F.)
C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.O.Cl
174.628
White to off-white
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Benzamidine hydrochloride hydrate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.