missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bismuth(III) oxyfluoride, 97%, pure, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 453820250

Overige gegevens : CAS : 13520-72-4 Gewicht : 0.02000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249856

 • € 59.10 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

13520-72-4
BiFO
243.98

Specificatie

Bismuth(III) oxyfluoride
96% min. (ex Bi)
FBi=O
243.98
97%
Solubility in water: insoluble.
25g
13520-72-4
BiFO
Solubility in water: insoluble.
243.98
Pure
500.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Bismuth(III) oxyfluoride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.

Veiligheidsmaatregel
 • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Documentatie