missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromine liquid, 99.8%, Alfa Aesar

Merk:  Alfa Aesar 000905.14

Overige gegevens : CAS : 7726-95-6 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 1744 Chem class : 8 Pack group : I


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15400977

 • € 44.80 / 25 gram


Op voorraad 42
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Bromine
Liquid
Br2
7726-95-6
99.8%

Specificatie

Bromine
7726-95-6
99.8%
MFCD00010896
BrBr
159.808
CHEBI:29224
25g
159.81
Liquid
Br2
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
molecular bromine
24408
3.1g/cm3
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Broom

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsmaatregel
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P284-[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P320-Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405-Achter slot bewaren.
 • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .

SDS