missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadmium acetate dihydrate, 98%, pure, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 212312500

Overige gegevens : CAS : 5743-04-4 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 250g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249716

 • € 46.00 / 250 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5743-04-4
C4H6CdO4·2H2O
266.52
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L

Specificatie

Cadmium acetate dihydrate
97.5% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Cd·2H2O
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
266.52
98%
12.5% to 14.5%
250g
5743-04-4
C4H6CdO4·2H2O
10,1584
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
266.52
Pure
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Cadmium acetate dihydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • Kankerverwekkendheid Categorie 1A

Gevarenaanduiding
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H350-Kan kanker veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie