missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ε-Caprolactam, 99+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 108231000

Overige gegevens : CAS : 105-60-2 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001973

 • € 11.60 / 100 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

epsilon-Caprolactam
≥99.0%
C6H11NO
MFCD00006936
105-60-2
99+%
113.16
2-Oxohexamethylenimine

Specificatie

epsilon-Caprolactam
68° to 71°C
105-60-2
Crystals or Flakes
99+%
113.16
21, V,6, 444
09,316
2-Oxohexamethylenimine
White
100g
Authentic
≥99.0%
C6H11NO
MFCD00006936
Plastic bottle
15, 1763
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • e-Caprolactam

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.