missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ε-Caprolactam, 99+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 108231000

Overige gegevens : CAS : 105-60-2 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001973

 • € 13.00 / 100 gram


Op voorraad 11
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

105-60-2
113.16
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
7768
azepan-2-one
C6H11NO
MFCD00006936
epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
CHEBI:28579
C1CCC(=O)NCC1

Specificatie

ε-Caprolactam
Authentic
8.52 mPa.s (80°C)
White
100g
99% min. (GC)
MFCD00006936
09,316
epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
azepan-2-one
7768
113.16
99+%
152°C
Plastic bottle
268°C
68°C to 71°C
105-60-2
C6H11NO
21, V,6, 444
15, 1763
Solubility in water: 4560g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,dimethylformamide,,ethanol,ether and tetrahydrofurfuryl alcohol,soluble in chlorinated hydrocarbons,cyclohexene,petroleum fractions,chloroform,benzene
C1CCC(=O)NCC1
113.16
CHEBI:28579
Crystals or Flakes
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • e-Caprolactam

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie