missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid, 95%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 425900010

Overige gegevens : CAS : 22255-16-9 Gewicht : 0.05100kg


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001754

 • € 351.30 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

22255-16-9
127.14
JBDOTWVUXVXVDR-ZZJOKYKRSA-N
77906410
C1C2C1C(NC2)C(=O)O
C6H9NO2
MFCD03093875
3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
(1S,2S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid

Specificatie

cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
252.0°C to 256.0°C
22255-16-9
C6H9NO2
3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
C1C2C1C(NC2)C(=O)O
127.14
127.14
Glass bottle
1g
95%
MFCD03093875
JBDOTWVUXVXVDR-ZZJOKYKRSA-N
(1S,2S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
77906410
95%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • cis-3-Azabicyclo¢3.1.0!hexane-2-carboxylic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie