missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloxacillin sodium salt monohydrate, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455300010

Overige gegevens : CAS : 7081-44-9 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15356256

 • € 45.60 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-06-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Authentic
475.88
C19H17ClN3NaO5S·H2O
Cloxacillin sodium salt monohydrate
3.0 to 5.0%
7081-44-9
≥94% (HPLC)

Specificatie

Cloxacillin sodium salt monohydrate
Authentic
C19H17ClN3NaO5S·H2O
3.0 to 5.0%
7081-44-9
≥94% (HPLC)
475.88
1g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Cloxacillin sodium salt monohydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.