missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloxacillin sodium salt monohydrate, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455300010

Overige gegevens : CAS : 7081-44-9 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15356256

 • € 43.80 / 1 gram


Op voorraad 12
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7081-44-9
475.876
23675743
sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
C19H19ClN3NaO6S
KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
CHEBI:34978
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]

Specificatie

Cloxacillin sodium salt monohydrate
Authentic
KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
23675743
475.88
3.0 to 5.0%
7081-44-9
C19H19ClN3NaO6S
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
475.876
CHEBI:34978
≥94% (HPLC)
1g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Cloxacillin sodium salt monohydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.