missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%, pure, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 453960050

Overige gegevens : CAS : 10031-43-3 Gewicht : 5.00000kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : II


Aantal 5kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15253346

 • € 219.20 / 5 kg


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10031-43-3
241.6
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
copper;dinitrate;trihydrate
CuN2O6·3H2O
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
9837674
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]

Specificatie

Copper(II) nitrate trihydrate
98.5 to 104% (Iodometry)
Cu(NO3)2·3H2O
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
copper;dinitrate;trihydrate
9837674
99%
Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate
5kg
10031-43-3
CuN2O6·3H2O
15,2633
Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
241.6
241.6
Pure
114.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Copper(II) nitrate, trihydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Oxiderende vaste stof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie