missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Copper(II) Trifluoromethanesulfonate, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 405420250

Overige gegevens : CAS : 34946-82-2 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 1a Pack group : III


Verpakking Glass bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003933

 • € 208.50 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Copper(II) trifluoromethanesulfonate
98%
(CF3SO3)2Cu
MFCD00077492
98%
C2CuF6O6S2
361.69

Specificatie

Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Crystalline Powder
98%
(CF3SO3)2Cu
MFCD00077492
Glass bottle
25g
34946-82-2
98%
C2CuF6O6S2
361.69
07,76; 08,126; 10,110; 14,102
White to slightly blue or light gray
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Copper(II) trifluoromethanesulfonate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.